İç Hizmet Yönergesi

1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, hastane faaliyetlerimizin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulan organizasyon yapısında en üst yönetim kademeden en alt birime kadar dikey ve yatay tüm ilişkileri tanımlamaktır.

2. KAPSAM: Tüm Hastane birimleri

3.KISALTMALAR

4. SORUMLULAR: Başhekim, Müdürlükler, Kalite Yönetim Direktörü

5. TANIMLAR

6. FAALİYET AKIŞI

KURUM AMAÇ VE HEDEFLERİ:

• Hastanemizde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin sağlanması gerekmektedir.

• Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

• Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip,

• Hasta, hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen personel sağlamaktır.

 

MİSYONUMUZ:

Toplumun gelişen ve değişen sağlık hizmetlerini, kaliteli, verimli, güvenilir, evrensel değerler ölçeğinde, ilim ve teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak nitelikli bir şekilde vermektir. Sağlık hizmetlerinin, her insanın en temel hakkı olmasından dolayı, bu hizmetlerin bireylerin ve toplumun her kesimi için kolay ulaşılabilir, şeffaf, çalışanların mutlu olduğu ve çalışmak istediği, çağdaş ve tercih edilen bir sağlık kurumu olmayı hedefliyoruz.

Misyonumuza ait maddeler:

*Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde rehberlik yapan,

*Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ilke edinen,

*Sürekli kendini geliştiren, iyi niyetli, güler yüzlü, özverili, ekip anlayışı ile çalışan, insana hizmeti bir değer olarak benimseyen personeliyle

*Açık ve dürüst yönetim anlayışımızla

*İnsan haklarına saygılı, güvenli, etik ilke ve değerlere bağlı bir hastane olmak.

 

VİZYONUMUZ:

* İleri teknoloji ve en son bilimsel tıbbi yöntemleri takip ederek tüm sağlık çalışanlarına cevap veren,  

*Bölgesinde sağlık hizmetinin sunumunda en iyi olmayı hedefleyen,

*İlk tercih edilen ve referans gösterilen,

*Güvenilir ve saygın hastane olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Sahip olduğumuz vizyon, misyon ve değerlerden ödün vermeden;

•              Yeniliklere açık ve profesyonel yönetim kadrosu…

•              Tıbbi etik değerleri ön planda tutan hekimleri…

•              Yasalara bağlı, hasta haklarına saygılı…

•              Hizmette, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarını yakalayan…

•              Sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan…

•              Gelişmenin; yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan bir sağlık kuruluşu olmak.

 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ:

 

* İNSANA SAYGI

 *ÇALIŞAN, HASTA, HASTA YAKINI MEMNUNİYETİ

 * TIBBİ ETİĞE BAĞLILIK

 * GÜVEN

 * ÖZEL HAYATA SAYGI

 * SAMİMİYET

 * DÜRÜSTLÜK

 *TARAFSIZLIK

 *ŞEFFAFLIK

 *HAKKANİYET

 *DAYANIŞMA

 *EKİP ANLAYIŞ

 *SÜREKLİ EĞİTİM, GELİŞİM

 

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER:

*Birim amirleri ve sorumluları görev tanımları doğrultusunda, gerektiğinde diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.

 

1.Başhekim’e  bağlı olanlar; Başhekim, Sağlık bakım hizmetleri müdürü,İdari ve mali hizmetler müdürü

2.Başhekim

* Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.

* Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.

* Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.

* Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak hastane yöneticisinin onayına sunmak.

* Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane müdürüne bildirmek.

* Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak.

* Acil servis gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.

* Evde sağlık, diyaliz hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.

* Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.

* Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

3.Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

* Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

* Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.

* Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak

* Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak

* Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak

* Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek

* Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak

* Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.

* Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4.İdari Mali İşler Müdürü

* Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.

* İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

* Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.

* Mahiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.

* Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.

* Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.

* Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.

* Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

* Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

*Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.

*Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.

*Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, iletişim, bahçe ve çevre düzenlemesi, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

*Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak.

*Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.

*Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.

*Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak.

*Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

*Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

*Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.

*Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

DİKEY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

*Değişik kurum ve birimlere olan hasta akışını denetim altına almak amacı ile hastanemiz kullandığı girdileri üretmeye başlar,

*Hastanemiz hasta, hasta yakını ve çalışanlarına doğru büyür ve yeni hizmetler sunar, (Örneğin, palyatif ve organ bağışı birimi kurma planlaması vb.)

*Hastanemiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane olduğu için Aksaray Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ilişki içindedir.

*Hastanemiz, asli işlevlerini yürütmek için kullandığı girdileri sağlayan kurumlara doğru ilerler veya bu kurumlarla işbirliği yapar.

 

 

 

YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

*Hastanemiz Aksaray İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir hastane olması sebebiyle, bağlı olan sağlık kurumları ile hizmet sunum kanallarını arttırmak için işbirliği içindedir. Özellikle büyük hastanelere ilgili konularda ihtiyaç duyduğunda iletişime geçer.

*Hastanemiz üretim hacmini ve hizmet sunum kanallarını genişletme amacını güden bir işbirliği yaklaşımı içindedir. Örneğin; hastanemizin sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü kendine bağlı hasta bakımı odaklı birimlerle işbirliği yapar.

 

YETKİ DEVRİ

*Hastanemiz başhekimi; görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde kendisinin belirlediği bir başhekim yardımcısına (Başhekim yardımcımız olmadığı için uzman hekime) devreder. İlgili başhekim yardımcısı başhekim görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz İdari Mali İşler Müdürü görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne devreder .İlgili müdür idari mali işler müdürü görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde İdari Mali İşler Müdürü devreder. İlgili Müdür Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz başhekim yardımcısı (uzman hekim) görev, yetki ve sorumluluklarını başhekimin bilgisi dahilinde, başhekimin belirleyeceği ilgili hekime devreder. İlgili hekim kendi görev yetki ve sorumluluklarına ek olarak bu görevleri vekaleten yürütür.

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

Hastanemizin organizasyon yapısı Organizasyon Şeması (KY.YD.07) ile oluşturulmuştur.

 

İŞE YENİ BAŞLAYAN ÇALIŞANIN UYUMU

İşe yeni başlayan çalışanı bilgilendirmek amacı ile “Hastane Genel Uyum Rehberi” ve “Bölüm Uyum Rehberi” hazırlanmış olup; hastanenin genel tanıtımı, uyulması gereken kurallar ve çalışma prensipleri yer almaktadır.

 

PERSONEL İÇ HİZMET YÖNERGESİ

 

1. MESAİ

Tüm personel hastanenin belirlenen mesai saatlerine uymak zorundadır.

 

2. İZİN

*Hastane personeli hastane idaresi tarafından belirlenen vardiya saatlerine uymakla yükümlüdür.

*Hastane personeli her türlü izin talebini hastaneye gelerek izin belgesi dolduracak ve ilgili birim sorumlusunun onayı ile iznini kullanacaktır. Sözlü ve telefonla alınan izin talepleri değerlendirilmeyecektir.

*Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır.

*Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini hastane idaresine vermesi zorunludur.

 

3. DAVRANIŞ

*Hastane personeli genel ahlak kurallarına uymak zorundadır.

*Hastane personeli idarenin yazılı ve sözlü kurallarına uymak zorundadır.

*Hastane personeli hasta, hasta yakını ve mesai arkadaşlarına karşı güler yüzlü, kibar ve nazik olmak zorundadır.

*Hastane personeli hasta ve hasta yakınlarına tedavi ve istekleri konusunda yardımcı olmak zorundadır.

*Hastane personeli hasta, hasta yakınlarına ve mesai arkadaşlarına karşı hitaplarda kibar üsluplar kullanmalıdır. (Bay, bayan, hanımefendi, beyefendi, hemşire hanım, doktor beyvb. şeklinde.)

*Hastane personelleri idari amirlerine karşı isimleriyle hitap edemez ve amirlerine karşı ses tonunu yükseltemez.

*Hastane personeli hastane içersinde yüksek sesle konuşmamalı, rahatsızlık verecek hal ve hareketlerden kaçınmalıdır.

*Hastane personeli genel huzuru bozucu davranışlarda bulunmamalı, dedikodu yapmamalı ve dedikoduya müsaade etmemelidir.

*Hastane personeli hiyerarşik düzene uymalı ve hiyerarşi düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır.

*Hastane personeli çalışma koşulları ile ilgili her türlü sorununu kendisi üst amiri ile paylaşacak, idari işlere kendisi dışında 3. Şahısları aracı olarak kullanmayacaktır.

*Hastane personeli kişisel bilgisayarlarını hastanede kullanmayacaklardır.

*Hastane personeli çalıştığı birimde şartlar uygun olduğunda olmak üzere günde en fazla iki kez olmak şartıyla kısa süreliğine sigara molasına çıkabileceklerdir.

 

4. GÖREV YERİ VE DÜZENİ

*Hastane personeli mesai saatleri içinde mutlaka görev yerinde bulunacaktır.

*Hastane personeli görev yerinin temizlik ve düzeninden sorumludur.

*Hastane içersinde hiçbir personel yakıcı, kesici, patlayıcı madde bulunduramaz.

*Hastane personeli görev yeri dışında hiçbir üniteye sorumlularının bilgisi dışında izinsiz

olarak giremez.

 

5. HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

*Hastane personeli çalışma alanlarında iş kazalarına karşı tedbirli olmak zorundadır. Her

cihazın kullanma talimatlarına uyulacaktır.

*Hastane personeli enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu yönergelere uymak

zorundadır.

 

6. KİMLİK KARTI

*Tüm personel hastanede mesai saatleri süresince kimlik kartı takmak zorundadır.

 

7. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

*Kalite yönetim biriminin Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince belirlediği tüm prosedür ve talimatlara uygun davranmak zorundadır.

 

8. KILIK KIYAFET

 

SAĞLIK GRUBU ÇALIŞANLARI

*Sağlık personeli hastanenin belirlemiş olduğu formaları mesai saatleri içinde giymek zorundadır. Mesai saatleri dışında giyilmesi(hastane bahçesinin dışına çıkılması) yasaktır.

*Riskli birimlerde çalışanlar birim dışında üstlerine beyaz önlük giymeli ve birim içinde kullanılan terlikleri birim dışında kullanmamalıdır. Birim içinde ayakkabılarla dolaşmamalıdırlar.

*Sağlık Personeli sallanan küpe, fazla miktarda yüzük, bilezik, künye gibi aksesuarları mesai saatlerinde kullanmayacaktır.

*Sağlık personelinin saçları uzun ise öne düşmeyecek şekilde arkadan toplanacaktır.

*Sağlık personeli aşırı ve abartılı makyaj yapmayacaktır.

*Sağlık personelinin tırnakları çok uzun olmamalıdır, açık ya da koyu abartılı renkte ojeler kullanılmayacaktır.

*Sağlık personelinin kıyafeti ve formaları temiz, ütülü tertipli olmalıdır.

*Erkek personel günlük traşlı olacaktır.

*Kıyafetlerde kot kumaştan üretilmiş pantolon ceket olmayacaktır. Ayakkabılar temiz ve boyalı olacak, sandalet ve terlik giyilmeyecektir.

 

SEKRETER- YÖNETİM GRUBU ÇALIŞANLARI

*Çok yüksek topuklu ayakkabı giymeyeceklerdir.

*Sivil giyinen çalışanlar askılı, sırtı açık, diz üstü, dekolte, abartılı renkli dikkat çeken kıyafetler ve şort giymeyeceklerdir

*Aşırı makyaj yapılmayacak saçlar uzun ise öne düşmeyecek şekilde arkadan toplanacaktır.

*Tırnaklar uzun olmayacak açık ya da koyu abartılı renkte ojeler kullanılmayacaktır

*Aşırı aksesuar kullanılmayacaktır.

*Erkek personel günlük traşlı olacaktır.

*Kıyafetlerde kot kumaştan üretilmiş pantolon ceket olmayacaktır. Ayakkabılar temiz ve boyalı olacak, sandalet ve terlik giyilmeyecektir.

*Çalışan personelin kıyafeti temiz, ütülü ve tertipli olacaktır.